Collonil Shoe Deo Sea Breeze 150 ml

Collonil Shoe Deo Sea Breeze 150 ml

240,00 Kč

Deodorační svěžest do obuvi. Vysoce efektivní deodorant s dlouhodobým účinkem zajišťuje příjemnou a hygienickou svěžest v obuvi.

Dostupnost: Skladem
Velikost:
Velikosti dostupné na e-shopu nekorespondují se skladovou zásobou na jednotlivých prodejnách.
V případě, že zde nenaleznete Vaši velikost, zkuste kontaktovat přímo kamenné prodejny.

Popis produktu – Collonil Shoe Deo Sea Breeze 150 ml

Deodorační svěžest do obuvi. Vysoce efektivní deodorant s dlouhodobým účinkem zajišťuje příjemnou a hygienickou svěžest v obuvi. Bez hnacího plynu. Šetrný k životnímu prostředí, velmi jednoduchá aplikace pomocí mechanického rozprašovače, vynikající účinnost.

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy